อยากประสบความสำเร็จ..จะต้อง

บอร์ด ความรัก,อยากประสบความสำเร็จจะต้อง ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Penjungอยากประสบความสำเร็จอย่าลืม..ขายตัว !!🌱วันนี้จะมาแชร์มุมมองค่ะว่า... ‘ข า ย ตั ว’ .. อ ย่ า ง ไ ร.. .. ใ ห้ มี ‘เ งิ น ’..ใ ช้ ต ล อ ด ไ ปอาจจะขลุกขลักอยู่บ้างในช่วงแรก ๆแต่หากเรา.. ข า ย บ่ อ ย ๆ เราจะมีความชำนาญ..สามารถ ‘ตั้ ง รั บ’ ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ 🌷🍃วันนี้..มาเสนอขาย 3 อย่างค่ะ~~~🌸🍃👩🏻 ขายตัว..ในที่นี้คือ..การทำให้คนอื่นเห็นตัวตนของเรา เห็นสิ่งดี ๆ ค่ะ เห็นความสามารถ เห็นศักยภาพของเรานั่นเองเช่นถ้าเราไปสมัครงาน เราก็พรีเซนต์ตัวเองว่า.. . เราเก่งทางด้านไหน มีประสบการณ์อะไร.* ที่สำคัญ.. เราควรขายตัวเองว่า..เรามีอะไรที่โดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆตำแหน่งงานที่ว่างนั้น..เหมาะกับเราที่สุด~~~🌸🍃👄 ขายเสียง..ในที่นี้คือ..การรู้จักวิธีที่จะ ‘พูด’..เพื่อให้ได้รับ‘การยอมรับนับถือ’.. จากคนอื่นทำความเข้าใจเรื่องที่จะพูดให้ดีค่ะ~~~🌸🍃❤️ ขายใจ..ในที่นี้คือ..‘ให้ใจ’.. กับสิ่งที่เลือกทำ เลือกเป็น มีวิธีคิด มุมมอง ทัศนคติเชิงบวก พร้อมที่จะเรียนรู้ เปิดรับมุมมองใหม่ ๆโลกพัฒนาขึ้นทุกวัน เราก็ต้องพัฒนาตามหาวิธีเพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง เติมทักษะใหม่ ๆให้ตัวเองตลอดเวลาค่ะ 🍃 ก า ร ล ง ทุ น ใ น ตั ว เ อ ง.... ใ ห้ ผ ล ต อ บ แ ท น ที่ คุ้ ม ค่ า .. แ ล ะ เ กิ ด ผ ล กำ ไ ร ที่ สุ ด 🍃 ข า ย ตั ว ต น .. .แ ส ด ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ อ อ ก ไ ป..รั บ ร อ ง ว่ า ...เ ร า จ ะ มี เ งิ น ใ ช้ ไ ม่ ข า ด มื อ ค่ ะ..Pҽɳʝʊռɢ13 พค 64